Visie & missie

Oprichting en doelstelling

De Stichting Behoud voormalige Synagoge Brielle is opgericht op 10 november 1999, met als doel de aankoop, de restauratie en herbestemming van de enige overgebleven voormalige synagoge in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. In diezelfde maand werd de Vriendenkring van genoemde stichting opgericht. De Vriendenkring heeft inmiddels veel donerende vrienden, niet alleen uit Brielle, maar ook uit de regio, de rest van het land en zelfs daarbuiten.

In februari 2002 was het vertrouwen in het welslagen van dit project dusdanig groot dat besloten werd om de voormalige synagoge aan te kopen. Mede door de bijdragen van bedrijven en instellingen uit de regio en het aanpalende haven- en industriegebied heeft het bestuur van de stichting besloten in de loop van 2004 met de restauratie van dit historische gebouw aan de Brielse Turfkade te starten. Echter nadat de verbouwing gestart was, werd het naastgelegen pand, wat oorspronkelijk ook bij de synagoge hoorde en waarin ooit het mikwe en het Joodse schooltje was, te koop aangeboden. Onder het motto ‘het pand van je buurman komt maar één keer te koop’ en het feit dat dit pand de synagoge compleet maakt, heeft de stichting besloten dit pand ook te kopen en op te nemen in de restauratie. 

Op 9 september 2005 was er een feestelijke opening. De restauratie was ‘bijna’ voltooid. Er moest nog gespaard worden om ook de voorgevel van het Mikwe-pandje in oude staat terug te brengen.

Door een royale gift kon de restauratie worden voltooid en op 1 december 2008, exact 137 jaar na de inwijding in 1871, kon de gerestaureerde synagoge, onder de naam de Sjoel, feestelijk in gebruik worden genomena

Ons doel

De stichting heeft zich als doel gesteld om door aanschaf en restauratie van de voormalige synagoge, in het centrum van Brielle aan de Turfkade ruimte te bieden voor ontmoeting en cultuur. De stichting wil een ontmoetingsruimte creëren voor iedereen die bijeenkomsten wil organiseren passend in deze bijzondere ambiance waar cultuur de omlijsting vormt. De Joodse cultuur heeft daarin een plaats, maar ook andere culturen en groepen met andere achtergronden zijn zeer welkom.

Het is de bedoeling om dit bijzondere gebouw, met zijn eigen geschiedenis een eigentijdse bestemming te geven in onze pluriforme samenleving. Daarbij moet u denken aan:

-Projecten voor scholieren, met aandacht voor de betekenis van 4 en 5 mei; 

-Rondleidingen, interculturele manifestaties en workshops;

-Kleine concerten, exposities, leerhuis en debatavonden;

-Training en bezinningsdagen voor instellingen en bedrijven.

– Her – en gedenken van Joodse oorlogsslachtoffers

Met al deze activiteiten wil de stichting haar steentje bijdragen aan een samenleving waarin bezinning op elkaars identiteit en geschiedenis de basis wil vormen voor respect en betrokkenheid op anderen.

Vriendenkring

Steun de Sjoel, word Vriend

Wilt u zich aansluiten bij onze vriendenkring dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Als vriend heeft u een bijzondere band met  de Sjoel Brielle.  Met uw steun willen wij proberen om dit gebouw, met zijn eigen geschiedenis, nog meer een plaats van samenkomst te laten zijn.

Een plaats ook, waar door kennis en verdieping in elkaars traditie en achtergronden,  een groeiend begrip, respect en betrokkenheid tussen mensen ontstaat. Kortom, een plaats van ontmoeting en cultuur.

Tevens wordt uw naam opgenomen in de verzendlijst van de nieuwsbrieven die tweemaal per jaar verstuurd worden.

U kunt zich ook aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief.

Zoals veel organisaties heeft ook De Sjoel vrijwilligers nodig voor rondleidingen en tijdens activiteiten. Ook hiervoor  kunt u zich aanmelden.

Financiële steun kan op verschillende manieren. Als Donateur, Sponsor en een Legaat.

Financiële bijdragen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de Sjoel. Ons banknummer is: NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle te Brielle. Vriendelijk verzoek om bij betaling via internet uw adres en postcode te vermelden. Dat doet de bank niet.

LEGATEN

Wilt u ons opnemen in uw testament, dan kunt u zich hiervoor in verbinding stellen met de penningmeester  penningmeester@desjoelbrielle.nl