Visie & missie

 

De Stichting Behoud Synagoge Brielle (SBSB) is opgericht op 11 oktober 1999, met als doel de aankoop, de restauratie en herbestemming van de enige overgebleven voormalige synagoge in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. In de maandnovember werd vervolgens de Vriendenkring van genoemde stichting opgericht. De Vriendenkring heeft veel donerende vrienden, niet alleen uit Brielle, maar ook uit de regio, de rest van het land en zelfs daarbuiten. Natuurlijk zijn nieuwe Vrienden altijd van harte welkom.

In februari 2002 was het vertrouwen in het welslagen van dit project dusdanig groot dat besloten werd om de voormalige synagoge aan te kopen. Mede door de bijdragen van bedrijven en instellingen uit de regio en het aanpalende haven- en industriegebied heeft het bestuur van de stichting besloten in de loop van 2004 met de restauratie van dit historische gebouw aan de Turfkade in het centrum van Brielle te starten. Nadat de verbouwing gestart was, werd het naastgelegen pand, wat oorspronkelijk ook bij de synagoge hoorde en waarin ooit het mikwe en het Joodse schooltje was, te koop aangeboden. Onder het motto ‘het pand van je buurman komt maar één keer te koop’ en het feit dat dit pand de synagoge compleet maakt, heeft de stichting destijds besloten dit pand ook te kopen en op te nemen in de restauratie. 

Op 9 september 2005 was er een feestelijke opening. De restauratie was ‘bijna’ voltooid. Er moest nog gespaard worden om ook de voorgevel van het Mikwe-pandje in oude staat terug te brengen.

Door een royale gift kon de restauratie worden voltooid en op 1 december 2008, exact 137 jaar na de inwijding in 1871, kon de gerestaureerde synagoge, onder de naam de Sjoel, feestelijk in gebruik worden genomen.

 

Helaas bleek in de loop der tijd dat de kosten verbonden aan de hypotheek (rente en aflossing) en het noodzakelijke onderhoud van het gebouw – ondanks de giften van donateurs, de schenkingen en legaten – de stichting boven het hoofd groeiden. De Stichting Behoud Synagoge Brielle was genoodzaakt om het pand te koop aan te bieden. Hierbij was het bestuur van mening dat gebruik maken van de Sjoel voor ons mogelijk  moest blijven. 
Het bestuur van de SBSB was blij dat de verkoop van het pand uiteindelijk in augustus 2019 werd gerealiseerd. De Protestantse Gemeente Brielle werd de nieuwe eigenaar. Deze kerkelijke instantie had immers vanuit het verleden nauwe banden gehad met het tot stand komen van de renovatie van de Sjoel. Een positieve samenwerking bood mogelijkheden voor medegebruik want qua identiteit lag 
en ligt deze koper immers dichtbij onze visie.
In de praktijk betekent het dat we voor gebruik nu huur moeten betalen en dat inkomsten genereren dus nog steeds van groot belang is. Uw steun blijft en is onmisbaar.

 

Ons doel.

 

De SBSB heeft zich als doel gesteld ruimte te bieden voor het ge- en herdenken van de Joodse geschiedenis en cultuur. 

Enkele keren per jaar wordt er een activiteit georganiseerd waarin deze Joodse geschiedenis en/of cultuur tot uiting komt. We denken hierbij aan Joodse vieringen, lezingen en b.v. muziekoptredens die raakvlak hebben met het Jodendom of met Israël. 
Jaarlijks vindt eind oktober de herdenking van de gedeporteerden uit de regio van 1942 plaats.

De SBSB met zijn activiteiten is een plek waar men door kennis en verdieping in elkaars traditie en achtergronden een groeiend begrip tussen mensen wil laten ontstaan. 
De stichting stelt zich daarbij als doel om haar steentje bij te dragen aan een samenleving waarin bezinning op elkaars identiteit en geschiedenis de basis vormt voor respect en betrokkenheid op anderen.
Tolerantie en begrip, over en weer, biedt immers houvast in de huidige polariserende samenleving. 

Daarom is b.v. het volgende mogelijk en zie hiervoor ook het kopje 
“Steun de Stichting Behoud Synagoge Brielle”.   
Ten allen tijde worden er immers in verband met het voortbestaan van de stichting kosten gemaakt.


Om geld te genereren denkt de SBSB o.a. aan:

* Projecten met lesbrieven voor scholieren, met daarbij aandacht voor de betekenis van 4 en 5 mei; 

* Rondleidingen op de eerste en derde woensdagmiddagen in de maanden april t/m oktober vanaf 13.30 tot 16.00 uur voor belangstellenden. Buiten bij de ingang is er dan een stoepbord geplaatst waardoor “het open zijn” zichtbaar is.

(Zie voor meer mogelijkheden het genoemde kopje: “Steun de Stichting Behoud Synagoge Brielle”.  )